Stavanger domkirke restaureres

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Arbeidet startet på vestfasaden på grunn av akutt fare for nedfall av stein. Det er særlig klebersteinsdetaljene som er skadet, både kantsteinene langs gavlen og den fine omrammingen rundt hoveddøren.
En helhetlig restaureringsplan for anlegget ble utarbeidet i 2013 av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as. Denne vil ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av de videre restaureringsarbeidene. Samtidig vil arbeider med en middelalderkatedral alltid avdekke utforutsette forhold og tilføre ny kunnskap om anleggets tilstand, historikk og arkeologi.
Fremdriften i arbeidene vil forøvrig avhenge av omfanget i årlige kommunale bevilgninger.

Denne hjemmesiden vil holde deg oppdatert om små og store hendelser etter hvert som arbeidet skrider frem.