Rapport om de arkeologiske utgravingene

I forbindelse med restaureringen av Stavanger domkirke, ble det våren 2021 foretatt arkeologiske undersøkelser i grunnen under kirkens krypkjeller før den ble fylt igjen med masser for, blant annet, å sikre kirkens stabilitet og legge grunnlag for bærekraftig oppvarming og klimastyring.

Norsk Institutt for kulturminneforskning, NiKU, ledet og utførte undersøkelsene i samarbeid med Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

I et seminar på Arkeologisk museum den 30. august, ble funnene presentert av Halldis Hobæk som har ledet utgravingene. Kunsthistoriker Kjartan Hauglid (NiKU) fortalte om bygningsarkeololgiske undersøkelser, og osteolog/arkeolog Sean Dexter Denham (AM-UiS) presenterte funn av bein og graver.

Utgravingen gir en hel del ny informasjon om bruken av stedet før domkirken ble bygget. Det stilles også spørsmål ved forestillingen om at domkirken primært er bygget etter engelske forbilder. Mye tyder på tidlig fransk innflytelse.

Undersøkelsene har ført til at man nå sitter med et omfattende forskningsmateriale fra Domkirken som forskere kan gripe fatt i. I dette materialet vil det kunne hentes ytterligere kunnskap om Stavangers og katedralens tidligste historie.

Lenke til rapporten og til noe generell informasjon om arbeidet og funnene finnes her:

https://niku.brage.unit.no/niku-xmlui/handle/11250/3014177
Facebooktwitterlinkedin