På skolebenken. Intrasis etableres som dokumentasjonssystem.

Gode rutiner og metoder for dokumentasjon er en svært viktig i arbeidet med fredete bygg. Ikke minst gjelder dette for murverk og kleberstein i en middelalderkatedral. Deler av murverket- spesielt ornamentert kleber – har en kompleks historikk med gjentatte reparasjoner og  utskiftinger. Ofte er det restaurering av tidligere restaureringer vi utfører; på ”nyere” stein fra 1860-tallet, 1920-tallet eller deler fra arbeid gjort så sent som på slutten av 1990-tallet.

Det gjelder å ha best mulig kunnskap om murverkets og de enkelte steinenes tilstand og historikk og sikre denne informasjon for kommende generasjoner. Det er også avgjørende at det arbeidet vi utfører nå blir grundig dokumentert. Domkirken2025 tar derfor i bruk programmet Intrasis som digitalt dokumentasjons- og analyseverktøy.

Intrasis er et GIS-basert program (geografisk informasjonssystem), spesielt utviklet av svenske arkeologer for dokumentasjon av arkeologisk feltarbeid. Intrasis har til nå i stor grad vært benyttet til å dokumentere funn i bakken, men Domkirken2025 vil nå benytte det til å dokumentere vertikale fasader i tre dimensjoner med utgangspunkt i digitale oppmålingstegninger. Nybrottsarbeid, rett og slett.

Fagekspertise fra Arkeologisk museum, restaureringsarkitekter og prosjektleder måtte i forrige uke sette seg på skolebenken for å lære seg å kjenne programmets struktur og muligheter. Kursholder var arkeolog Karin Lund, en av  Intrasis-programmets utviklere.

På skolebenken. Fra venstre geolog Per Storemyr, prosjektleder Britta Goldberg, konserveringstekniker Torbjørg Bjelland, arkeolog Wenche Brun, Restaureringstekniker/ tradisjonsmurer Bjørn Idland, Intrasis-utvikler Karin Lund, steinkonservator Solveig Jonsdottir og restaureringsarkitekt Per M. Schjelderup.

Til venstre Karin Lund, arkeolog og utvikler av Intrasis. Steinkonservator Sólveig Jonsdottir, AM-UiS, vil bli en av prosjektets sentrale brukerne av programmet.

Fra venstre Restaureringstekniker/ murer Bjørn Idland, steinkonservator Sólveig Jonsdottir og Karin Lund. Avdelingsleder Inger Marie Egenberg med ryggen til.

Fra venstre arkitekt Per M. Schjelderup, avdelingsleder Inger Marie Egenberg og kulturminneforsker/Biolog PhD Torbjørg Bjelland. Arkeolog Wenche Brun lengst til høyre har allerede inngående kjennskap til Intrasis som verktøy i arkeologisk feltarbeid og kommer til å være sentral i oppstarten med bruk av programmet.

 

 

Facebooktwitterlinkedin